מאבק המשוררים – הועדה המשפטית

cc: flickr | By Alexandre Dulaunoy | La bibliothèque humaniste de Beatus Rhenanus / Humanist Library of Beatus Rhenanus

cc: flickr | By Alexandre Dulaunoy | La bibliothèque humaniste de Beatus Rhenanus / Humanist Library of Beatus Rhenanus

זהו סיכום ישיבה ראשונה של הצוות המשפטי בעניין הצעת חוק השירה.

הערות מקדימות:
 • יוזמות החקיקה יתמקדו במטרות הבאות: מיצוב מעמד השירה, יצירת תמלוג ראוי למשורר על יצירתו, הגברת ההפצה וההנגשה של ספרי שירה במוסדות ציבוריים.
 • לעת עתה יוצגו יוזמות החקיקה כחלק מ"חוק השירה", גם אם בפועל "האכסניה" המתאימה להן תהיה כתיקוני חקיקה קיימת.
 • הצעת החוק תתמקד בשירה וביוצרי השירה. דיון רחב במצב התרבות במדינה חורג מתחום ההתאגדות הנוכחית, עלול לסרבל את העבודה על החוק, ואנו עלולים להחמיץ מטרות בנות השגה, בעיקר לאור התקציב הנמוך הדרוש ליישום התכלית החקיקתית הצרה למול השינוי המבני העמוק הדרוש לשינוי דפוסי מחשבה במסגרת הדיון הרחב.

לאחר השגת המטרות, במידה שיתאפשר הדבר, אין מניעה לתת את הדעת על אודות מצב התרבות באופן כללי והדרכים הנחוצות והאפשריות לשיפור מצב זה.

בישיבה הראשונה התחלנו לבנות את השלד להצעת חוק השירה. דיוני הועדות השונות של מאבק המשוררים ישמשו נדבכים נוספים לעור וגידים על שלד זה, בהתאם לתחום התמחותן. לצורך זה, מתוך הבנה כי החוק נועד לקדם את התכלית הכללית ואת המטרות המשניות לתכלית זו, הועדה המשפטית תקיים, במידת הצורך, פגישות עבודה עם הועדות השונות ותשאף לשלב את העבודה הנעשית בהן אל תוך החוק. לשם כך תתבקשנה הועדות להפנות אלינו עניינים אשר לדעתן יש מקום לשלבם בהצעת החוק והנדונים במסגרתן.

מדובר בתהליך ארוך, שצריך להיות פרי מאמץ משותף של כולנו. אנו מאמינים כי בשיתוף פעולה כלל ארגוני נוכל להביאו לידי סיום בתוך זמן יחסית קצר.

עקרונות | כללי 

 • יוצע חוק אשר יכונה "חוק השירה" (להלן: "החוק"), שתכליתו תהיה להחזיר את ההכרה בדבר היותה של השירה נדבך מרכזי באתוס התרבותי של עם שוחר תרבות. מטרות "המשנה", הפחות מופשטות, אשר אותן נבקש לקדם באמצעות החוק תהינה: מתן תמלוג הולם למשורר על יצירתו והגברת ההפצה וההנגשה של השירה.
 •  הכרה זו תכלול הן נוסח הצהרתי אודות מעמדה של השירה, והן נוסח מעשי אשר יתייחס למעמדו של המשורר כמוביל תרבותי.

בחוק ייכללו סעיפים המפרטים את אופן יישום ההצהרה אודות מעמדה של השירה, תפקידו של המשורר להשגת תכלית זו, והסביבה התומכת שיש ליצור כדי לאפשר זאת.*הגורמים האחראים על ביצוע החוק- משרד התרבות ומשרד החינוך.

פירוט:

 1. הסעיף הראשון בחוק השירה יהיה סעיף "מטרה" אשר יגדיר ברמה הצהרתית את מטרות החוק.
 2. לעת עתה, המטרה הכללית תהיה זו המצוינת לעיל. המטרות הכלליות העיקריות תהיינה: מיצוב מעמד השירה והעמקת הקשר שבין אזרחיה ותושביה של המדינה לשירה הנוצרת בה, וזאת באמצעות הגברת הפצת השירה ומגוון אמצעים שבמרכזם מצוי המשורר, כמי שמוביל את המלה הפואטית.
אופן השגת המטרות:

 1. הקמת מועצת השירה:
הדרך המוצעת על-ידי הועדה היא לאמץ את מודל "חוק הקולנוע", בשינויים המחויבים. החוק יחייב את שר/ת התרבות להקים "מועצה לשירה" אשר תפעל לעידוד השירה הנוצרת בישראל והתמיכה בה, תוך הבטחת חופש היצירה ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה.
תפקידי המועצה יהיו: 1. לייעץ לשר בכל הנוגע למדיניות בתחום השירה. 2. ייעוץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, לשם קידום המטרות המפורטות להלן, ובהתחשב, בין השאר, בסוגי מוסדות הציבור ובמגמות ובתמורות המתרחשות מעת לעת בתחום השירה: א. קידום ועידוד היצירה וההפצה של שירה הנוצרת בישראל. ב. עידוד שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום השירה (לרבות תרגום שירה עכשווית מעברית). ג. הענקת פרסים לספרי שירה, לאנשי אנשי מקצוע (עורכים, מתרגמים) וליוצרים צעירים בתחום השירה (לרבות מלגות). ד. עידוד פסטיבלים לשירה. ה. תמיכה בשימור השירה הנוצרת בישראל. 3. להמליץ בכל הנוגע לתמיכות במוסדות ציבור (לרבות עמותות וכתבי עת לשירה) לפי מבחנים שיקבעו ותמריצים להוצאות לעידוד הוצאת ספרי שירה. 4. להמליץ לשר החינוך על יוזמות לעידוד ולקידום השירה במערכת החינוך.
תקציב: החוק יכיל סעיף המגדיר כי יקבע תקציב ייעודי לתמיכה בשירה במסגרת התקציב השנתי.
      2. עידוד הפצה והנגשת ספרי שירה בספריות הציבוריות תוך מתן תמלוגים הולמים למשוררים:
חיוב גורם ממשלתי לקנות מידי שנה כמות מסוימת של ספרי שירה חדשים ומקוריים לספריות הציבוריות ואחרות (כגון: ספריות משרד החינוך) עם תמלוגים מיוחדים למשוררים, וזאת מתוך הבנה ששירה אינה יכולה ואינה צריכה להתמודד עם כוחות השוק הכלכליים (מכירות). באופן זה ניתן יהיה לתרום להשגת 2 ממטרות החוק: תגמול הולם למשוררים והפצת והנגשת שירה.
3. יצירת תמלוגים "חלופיים להשאלות בספריות" לספרי השירה – בשל העובדה שמרבית השימוש בספרי השירה בספריות הציבוריות נעשה בספריות עצמן.

רעיונות ויוזמות שהוצגו בצורה ראשונית ומוצע לבחון בהמשך האם יכללו בחוק השירה:

 • "משורר עירוני" (על בסיס מודל המשורר המדינתי האמריקאי).
 •  תמרוץ הוצאות להוציא ספרי שירה (דוגמת הבטחת קניית מכסת עותקים "בטוחה" <ע"ע סעיף 2> ותמריצים ביוזמת המועצה <ע"ע סעיף 1>).
 • חיוב/עידוד קביעת מכסות שידור בנושאי שירה ברשות השידור וברשות השנייה.
 • קביעת "יום שירה" בשבוע הספר.
 • קביעת חובת תשלום תמלוגים למשוררים אשר יצירתם פורסמה בעיתונים, כתבי עת, פסטיבלים וכו' הנתמכים על ידי המדינה.
 • בחינת שינוי היבטים שעניינם זכויות יוצרים של המשורר והתקשרויות בין משוררים להוצאות (לדוגמה, קביעה בחוק כי המשורר לא יוכל לוותר על זכויות היוצרים שלו לרבות ובמיוחד זכויות כלכליות, אלא לטובת בני משפחתו וכאקט של הורשה).
 • קרן תמיכה במשוררים/ות נזקקים/ות.
 • קרן תמיכה במשוררים/ות צעירים/ות.
 • זכויות פנסיוניות למשוררים.
 • קביעת סף תחתון לתמלוגים למשורר ממכירת ספרו ברשת.
 • קביעת סף תחתון להנחה על ספרי שירה.

יוזמות שמוצע לבחון ולקדם במאבק:

 • חידוש והרחבה של תכניות "משורר מורה" ו"משורר אורח" במערכת החינוך.
 • חידוש והרחבת מעגל הפרסים והמענקים – פרסים ומענקים שהיו בעבר, וכן חדשים מבחינת קרנות והיקפן.
 • יוזמות להכנה במסגרת התארגנות מאבק המשוררים:
 • יצירת "זכותון למשוררים".
 • ריכוז מידע ל"דור שלא ידע את יוסף": ריכוז רשימת תמיכות ומפעלי תרבות שסייעו בעבר לקידום השירה ומשוררים. זאת, כדי לאפשר לנו ליזום חלק מהם מחדש (במידת הצורך) וכדי לסייע בביסוס כלל הדרישות שיוצעו על ידי ההתארגנות.
מאבק המשוררים – הועדה המשפטית | תאריך ישיבה: 25.11.2011 | נכחו: דניאל באומגרטן, רענן בן-טובים, ציפי שחרור, מיכל דורון.

5 Responses to מאבק המשוררים – הועדה המשפטית

 1. רעננית says:

  ומה עם חוק החמשירים? וחוק הסיפורים הקצרים? וחוק הצילומים בשחור/לבן? לא נכון ליצור חוק ספציפי לסוגה ספציפית. חוקי זכויות יוצרים מגנים על כולם; חוקי עידוד תרבות הם פתח מסוכן מאוד להתערבות פוליטית. חוק הקולנוע מוצלח, נכון, אבל שם צריך הרבה כסף להכנת היצירה עצמה. לשירה צריך זמן (ולכן כסף, כדי שלמשוררת יהיה ממה לאכול), אבל בסדרי גודל שונים.

  תכתבו שירים, בזה אתם טובים. חוק הוא לא הפתרון לבעיות, אלא שינוי תרבותי. וכאשר משוררים חושבים ששינוי תרבותי יבוא בחוק, ולא בשירה, אולי אין עוד טעם בשירה?

 2. אמיר אור says:

  כדאי לחשוב על מלגות חיים למשוררים (כמו באירלנד ) , שינוי המיסוי על ספרי ספרות תחרויות שירה בבתיה"ס היסודיים והתיכוניים, חממות שירה בפריפריה ועוד. אם כבר משתמשים בתותחים הרי לא נירה בזבובים. נדבר בפגישה הבאה.

  אמיר

 3. יובל גלעד says:

  שאפו לועדה המשפטית.
  טיוטא ראשונה מנוסחת היטב ומעוררת הזדהות.

 4. פינגבאק: ניצן של חוק « מאבק המשוררים

 5. צ'יקי says:

  לרעננית, קודם כל כדאי להזדהות כמו כולם. דבר שני, השירים בוודאי יהיו טובים או פחות טובים בלי קשר לחוק הזה. החוק לא ישפר את השירים, אבל הוא בוודאי יסייע לכך שהשירה תהפך לנפוצה יותר ושהמשוררים יתוגמלו כמו שמתוגמלים אמנים אחרים. מה הקשר לחוקי זכויות יוצרים, הרי הם כמעט לא רלבנטים למשוררים שלא משודרים בטלויזיה וברדיו? ומדוע את משווה שירה לתצלומי שחור לבן ולא למחול או לתיאטרון?

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: